Menu
Obec Velké Chvojno
ObecVelké Chvojno

POZOR!!!!! MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ VELKÉ CHVOJNO SE DO ODVOLÁNÍ NEPŮJČUJE.

 

 

Otvírací doba: 

Pondělí - pátek od 14.00 - 20.00 hod.

sobota - neděle od 8.00 - 20.00 hod.

Rezervaci je nutné provádět alespoň jeden den předem.

Tel. číslo pro zarezervování termínu: 728752307

 

Jednací řád

OBEC VELKÉ CHVOJNO

Zastupitelstvo obce vydává dne 30.11.2009 ve smyslu § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Jednací řád zastupitelstva obce

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání, usnášení zastupitelstva obce a vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích. Není-li otázka upravena zákonem o obcích, tak v jeho mezích.
 1. Kde se dále hovoří o „občanu“ ve spojení s právem vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, zejména k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, má se tím na mysli:
  1. fyzická osoba, státní občan České republiky, hlášená v obci k trvalému pobytu, která dosáhla věku 18 let;
  2. fyzická osoba, která vlastní na území obce nemovitost a dosáhla věku 18 let;
  3. fyzická osoba, cizí státní občan, hlášená v obci k trvalém pobytu a dosáhla věku 18 let, avšak jen pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
Článek 2
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva právoplatně zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí.
 
Článek 3
Svolání a příprava zasedání zastupitelstva obce
 1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce zabezpečuje starosta spolu obecním úřadem. Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta postupem dle § 92 zákonem o obcích.
 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce je členům zastupitelstva obce zaslána nejméně 7 dní před jeho konáním. Pozvánka obsahuje místo, dobu a navržený program zasedání. Spolu s pozvánkou jsou zpravidla zaslány materiály k navrženému programu zasedání. /V případě většího rozsahu je možné do materiálů nahlédnout na obecním úřadě/. Informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zveřejní obecní úřad na úřední desce alespoň 7 dní před tímto zasedáním.
 1. Člen zastupitelstva obce omlouvá svojí nepřítomnost na zasedání zastupitelstva obce u starosty.
 1. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 1. Materiály pro zasedání zastupitelstva obce obsahují:
a)název materiálu
b)důvodovou zprávu
c)návrh usnesení
 
Článek 4
Zasedání zastupitelstva obce
 1. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta (dále „předsedající“), neurčí-li zastupitelstvo obce jinak.
 1. Předsedající nejprve konstatuje schopnost usnášení se zasedání zastupitelstva obce.
 1. Předsedající jmenuje zapisovatele a zastupitelstvo obce následně na základě návrhu předsedajícího (nebo případného protinávrhu) schválí ověřovatele (nejméně 2) zápisu.
 1. Zastupitelstvo obce nejprve hlasuje o navrženém programu zasedání. Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy programu zasedání, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o programu jako celku.
 1. Body programu zasedání uvede zpravidla stručným úvodním slovem předkladatel, případně předsedající.
 1. Do diskuse ke každému bodu programu zasedání se přihlašují členové zastupitelstva obce, přizvaní hosté nebo občané zvednutím ruky. Pořadí určuje a slovo uděluje předsedající, přičemž přednost mají členové zastupitelstva obce.
 1. Zastupitelstvo obce může rozhodnout na návrh předsedajícího o omezujících opatření, jako jsou délka nebo četnost vystoupení k jednotlivým bodům programu. Diskuse musí být věcná k projednávanému bodu programu zasedání. Předsedající může odebrat diskutujícímu slovo, pokud jeho příspěvek nebude souviset s projednávaným bodem programu.
 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva obce, předsedající může rušitele zasedání vykázat ze zasedací síně. Předsedající může též přerušit zasedání do zjednání pořádku.
 1. Zastupitelstvo obce hlasuje aklamací (veřejně zdvíháním ruky). Na návrh člena zastupitelstva obce může zastupitelstvo obce rozhodnout, že hlasování bude tajné. Sčítání hlasů provádí zpravidla předsedající, pokud zastupitelstvo neurčí jinak.
 1. V případě uplatnění protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu. V případě uplatnění více protinávrhů dá předsedající hlasovat o těchto protinávrzích postupně od posledního navrženého. Pokud dojde ke schválení jednoho z protinávrhů, o dalších protinávrzích (resp. původním návrhu) se již nehlasuje.
 1. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučené předsedajícím.
 1. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva obce, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu hlasů, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce i v případě, že nedojde k dohodě. Nezíská-li ani upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za neschválený.
 1. Zasedání ukončuje předsedající po vyčerpání bodů programu v okamžiku, kdy se ujistí, že žádný z oprávněných subjektů již nenavrhuje zařazení dalšího bodu programu.
Článek 5
Zápis a usnesení
1. V zápise ze zasedání zastupitelstva obce se uvede:
a) místo a doba (datum a čas – zahájení a ukončení) zasedání
b) počet přítomných členů zastupitelstva obce
c) schválený pořad jednání
d) průběh a výsledek hlasování
e) přijatá usnesení
2. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce podepisují starosta nebo místostarosta a určení (schválení) ověřovatelé. Poté je uložen na obecním úřadě k nahlížení.
 
Článek 6
Závěrečné ustanovení
Tento jednací řád zastupitelstva Obce Velké Chvojno nabývá účinnosti dnem schválení
zastupitelstvem obce tj. 30.11.2009
Tímto se ruší jednací řád schválený dne 8.11.2006
...................................                    
starosta
 
...................................
místostarosta                                                

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ poruchy

Úřední hodiny

Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno

Mohlo by Vás zajímat