Vyhledat

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Novinky


Zaměstnanci obce upravili v Mnichově dětské hřiště a chodníky.dhV Lučním Chvojně došlo k úpravě parku. Obec financovala úpravu prostranství a pořízení sochy. lchV Malém Chvojně zaměstnanci  opravili dětské hřiště.

mch

 

 

 

 

 

Navigace

Obsah

 

Nová vyhláška o odpadech : od 23.9.2015 je v platnosti nová   

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a systém komunitního kompostování na území obce Velké Chvojno. Více o možnostech předávání odpadu v informaci  Sběrný  dvůr.

 

Vývozy popelnic s komunálním odpadem: vývoz kombinovaný a jednou za čtrnáct dní je prováděn v liché týdny. Po zkušenostech s nevyvezenými popelnicemi – do popelnic nepatří suť  ( možnost předat za úplatu do Sběrného dvora ), nepřetěžujte prosím popelnici z důvodu poškození při vysyypání.

 

Svoz nebezpečného odpadu:   podle rozpisu. Podrobné informace  budou  občanům vloženy  do poštovních schránek.

 

Sběrný  dvůr:

Dne  1.10.2015 byl zahájen provoz Sběrného dvora ve Velkém Chvojně ( dále jen SDO)

Provozní doba:   

Duben  až  říjen              pondělí až čtvrtek   12.00 –  16.00 hod                              Duben  až  říjen              sobota  9.00 –  12.00 jednou měsíčně dle rozpisu                Listopad  až  březen       pondělí až středa    12.00 – 16.00

 

SDO Velké Chvojno je obcí  určené místo, které splňuje technické parametry pro krátkodobé shromažďování  jednotlivých složek   odpadu   a pro odběr  použitých výrobků, které patří do  režimu zpětného odběru. Platí pro převzetí  od fyzických osob, které mají  trvalý pobyt v obci nebo jsou vlastníky  nemovitosti v obci. Fyzické osoby jsou povinny dodržovat provozní řád a provozní dobu SDO.

 

Druhy jednotlivých vytříděných složek odpadu, které  lze odkládat na SDO bez  zpoplatnění:

1. objemný odpad  ( nábytek, koberce, zbytky dřevěných obalů, kolo, lyže aj.)

    maximálně 2 x do roka v množství malého kontejneru za domácnost

2. biologicky rozložitelný odpad  ( rostlinné zbytky  z údržby zeleně a  zahrad )

4. nápojové kartony ( tetrapaky  neznečištěné  )

5. drobné a ostatní kovy  ( železný odpad a barevné  kovy )

6. papír ( směsný,  kartony )

 

Druhy jednotlivých vytříděných složek odpadu , které lze odkládat na SDO za poplatek:

1. stavební odpad ( zemina, kamení, suť, cihly, beton aj. )

                150,- Kč za naplněný malý kontejner

                za přistavení kontejneru k nemovitosti 15 Kč / km jízdy vozidla

2. pneumatiky z osobních vozů ( s diskem i bez disku)

                40,- Kč za 1  kus

3. objemný odpad v množství větším než malý kontejner  2x do roka

                800,- Kč  za další naplněný malý kontejner

Druhy jednotlivých odpadů , které nelze odkládat na SDO:

1. nebezpečný odpad ( léky, masti, roztoky, zbytky barev, olejové filtry, zářivky, domácí chemikálie,                motorové oleje, zaolejované předměty

                Tento odpad je zajištěn pro občany zdarma mobilním svozem 2x do roka

2. skelná vata, eternit, střešní  lepenka

                Tento odpad si občan zajistí sám přes svozové společnosti např.:

                AVE Ústí nad Labem s.r.o.,  tel.  : 475 316 211, 734 769 239

                Václav Jelínek Ústí nad Labem , tel.  : 736 152 052, 775 715 715

                Marius Pedersen a.s., tel.  : Teplice  493 645 511, Děčín 493 645 020

 

Další možnosti v areálu  shromaždiště:

1. výrobky, podléhající zpětnému odběru elektrozařízení ( televize, ledničky, pračky, mobilní telefony, malé spotřebiče, drobné elektrické nářadí,  světelné zdroje , všechny druhy baterií  aj. )

2. nepotřebný textil, párovaná obuv, funkční hračky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Několik vět k třídění odpadu

odpady

odpady

odpady